Розсошанська громада
Хмельницька область, Хмельницький район

Служба у справах дітей Розсошанської сільської ради

Дата: 26.04.2022 12:32
Кількість переглядів: 712

 

Фото без опису

Служба у справах дітей Розсошанської сільської ради

Юридична адреса:   31362,

                                   с.Розсоша

                                   вул.Центральна, 4

 

Електронна адреса: Rozsosha-ditu@ukr.net

 

Начальник служби у справах дітей: Малік Людмила Василівна

Графік роботи служби у справах дітей:

                                                                  Понеділок – 08.30. – 17.45

                                                                  Вівторок – 08.30. – 17.45

                                                                  Середа – 08.30. – 17.45

                                                                  Четвер – 08.30. – 17.45

                                                                  П’ятниця – 08.30. – 17.45

                                                                  Обідня перерва – 13.00 – 14.00

Положення

«Про службу у справах дітей Розсошанської сільської ради»

І. Загальні положення

1.1. Служба у справах дітей Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області  (далі - Служба) є структурним підрозділом та виконавчим органом Розсошанської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

1.2. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільській раді, її виконавчому комітетові, сільському голові.

1.3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами  України, а  також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Форма власності Служби – комунальна.

Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Розсошанської сільської ради без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється відділом фінансів виконавчого комітету Розсошанської сільської ради.

1.5. Повне найменування юридичної особи: СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ РОЗСОШАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Скорочена назва: ССД Розсошанської сільської ради.

1.6. Юридична адреса Служби: 31362, Хмельницька обл., Хмельницький

р-н,   с. Розсоша, вул. Центральна,4.

1.7. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради. Посадовим особам Служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

1.8. Служба є неприбутковою установою та користується податковими та іншими пільгами згідно із законодавством України.

ІІ. Основні завдання

2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної  політики  на  відповідній  території  у сфері соціального захисту

дітей, що включає:

1) реалізація на території  громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, сприяння в влаштуванні в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування до сімейних форм виховання;

6) ведення державної статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та  влаштованих до закладів інституційного догляду;

8) забезпечення створення та ведення банку даних про дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в ЄАІС «Діти» ;

9) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

10) сприяння улаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування та сприяння у влаштуванні в дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї;

11) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

12) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території сільської

ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території громади заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального і духовного розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;

2) надає органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку,  піклування, сприяє оформленню документів влаштуванню до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

4) подає пропозиції до проєктів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5) забезпечує, у межах своїх повноважень, здійснення контролю за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і запобігання вчиненню ними правопорушень;

6) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні  дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень;

7)  організовує і проводить разом з іншими відділами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

8) розробляє і  подає  на  розгляд  ради  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для дітей;

9) веде облік дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-

 

 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяти влаштуванню в дитячі будинки сімейного типу та прийомних сімей;

10) надає потенційним опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження  психологічного контакту з дитиною;

11) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

12) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

13) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

14) бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів , у яких виховувалися (перебували) для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених батьківського  піклування, та закладів соціального  захисту.

15) готує та подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;

16) розглядає в установленому порядку звернення громадян;  

17) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

18) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

19) здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за веденням обліку учнів закладами освіти.

ІV. Права та обов’язки

 4. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших відділів Розсошанської сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Розсошанської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити  в  установленому  порядку  пропозиції   щодо   удосконалення

роботи Розсошанської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції.

 V.  Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами виконавчого комітету, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2Службу очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі  і звільняється з посади сільським головою.

5.3. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою.

5.4. Начальник Служби:

1)  здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу та положення про Службу;

3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Новоуспенівської сільської ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

5) звітує перед головою Розсошанської сільської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх

виконання;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11)  визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Служби;

12) подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень.

13) вносить голові ради пропозиції щодо структури та штатного розпису Служби;

14) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

15) забезпечує дотримання працівниками служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

16) у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

17) у межах своєї компетенції видає накази, організовує підготовку проектів рішень голови, виконавчого комітету та сільської ради, контролює їх виконання;

18) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Накази начальника Служби, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Розсошанської сільської ради.

5.6Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджується рішенням сесії Розсошанської сільської ради.

 VI. Фінансування діяльності Служби

 6.1 Служба утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Розсошанської сільської ради. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби та видатки на їх утримання визначає Розсошанська сільська рада у межах виділених асигнувань. Кошторис, штатний розпис відділу затверджується сільським головою за поданням начальника Служби.

Матеріально-технічне забезпечення Служби здійснює виконавчий комітет Розсошанської сільської ради.

6.2 Служба є неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 6.3 Служба відповідно до установчих документів містить заборону розподілу

отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників),

членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4 Доходи (прибутки) неприбуткової організації Служба використовує виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

 VII. Припинення діяльності (ліквідація)

7.1 Рішення про реорганізацію або ліквідацію Служби приймає Розсошанська сільська рада відповідно до чинного законодавства.

Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною рішенням Розсошанської сільської ради.

При реорганізації чи ліквідації Служби вивільнюваним працівникам гарантується додержанням їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

7.2 Служба відповідно до установчих документів передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

7.3 Служба вважається реорганізованою або ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 VIII. Зміни та доповнення до положення

???????8.1  Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Розсошанської сільської ради.

Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

8.2  Рішення Розсошанської сільської ради, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь